Beleidsplan (meerjarig)

Beleidsplan van de stichting Liefde, Ontwikkeling en Verbondenheid, LOV. (medio 2014)

2014-2016

   1. Inleiding

    Het eerste beleidsplan van stichting LOV is qua planningsperiode gericht op de korte termijn en heeft een oriënterend karakter, omdat de stichting recentelijk (op 14 juni 2013) is opgericht en zich in de opbouwfase bevindt.
    Het initiatief is genomen door Jan Ellenbroek, die na zijn pensionering als huisarts in Groningen, zijn ervaringen te boek heeft gesteld in “Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk” (Houten, ZWERK Uitgevers, 2012). In 2013 heeft Jan Ellenbroek een aantal zielsverwanten uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de stichting om als team de schouders te zetten onder het uitdragen van een beter inzicht over heling door gebruik te maken van het nieuwe paradigma gebaseerd op de Nieuwe Spiritualiteit. Het hier bedoelde begrip Paradigma wordt op de website nader toegelicht.
    Anno 2014 buigt het bestuur zich over de volgende thema’s:

   2. Identiteit van LOV

    1. Missie: Het onderzoeken en uitdragen van een nieuw paradigma, waarin het bestaande waardensysteem doorbroken wordt en waar bewustwording, herinnering, liefdevolle communicatie, compassie, mededogen en verbondenheid (= eenheid) de sleutels zijn.
    2. Visie: Binnen onze maatschappij zijn veel mensen al in hun jonge jaren afgedwaald geraakt van hun diepste zijn en de wereld om zich heen. Het betreft vaak hoog gevoelige mensen die veel (collectieve) pijn kanaliseren en met zich meedragen. Vaak worden zij niet verstaan, lopen vast en ontwikkelen een verscheidenheid aan klachtenpatronen die niet heelbaar blijken binnen het reguliere veld van welzijn, (psychologische) zorg en dienstverlening . Zij zijn de roependen in de woestijn van een wereld die nog moet komen. Vanuit ons gedachtegoed willen we dienstbaar zijn aan deze meest kwetsbaren en hen een plek bieden waar zij herkend worden . We willen hen zorg en begrip bieden , evenals praktische ondersteuning waar nodig. We willen zeer laagdrempelig en toegankelijk zijn.
    3. Maatschappelijk doel
     • Het bieden van openingen/mogelijkheden om elke ervaring die een mens in de loop van zijn/haar leven opdoet, te leren benutten om zijn/haar diepste identiteit te ontdekken, zodat iedereen in vrijheid volwaardig groeien kan
     • Het inzicht dat een paradigmaverschuiving slechts mogelijk is door het voorleven ervan door alle ouders en opvoeders, formuleert de noodzaak tot aanbieden van kennis en begeleiding aan deze voor het kind essentiële groep. Voorlopig wordt gefocust op geïnteresseerden uit deze groep in deze noodzakelijke kennis
     • Ook aan elke andere poort naar onze maatschappij is het aanreiken van deze kennis essentieel: iedere immigrant mag ook kennis nemen. Nederland met zijn rijke ervaring als multiculturele samenleving kan een gidsland zijn waar de kennis die een einde kan maken aan een wereldwijde impasse op (machts)politiek gebied, ontwikkeld wordt.
    4. Bestuur en organisatie
     Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden, die zich tot taak gesteld hebben als team te functioneren, besluitvorming op liefdevolle wijze vorm te geven en tot actie bereid zijn.

     Bestuurssamenstelling:

     Gretha Hooisma (secretaris)
     Aleida Schreuder (algemeen)
     Karin Kok (algemeen)
     Jonnie Mennes (penningmeester)
     Jan Ellenbroek (voorzitter)

   3. Intern beleid:

    1. Het samenstellen van een bestuur (oneven aantal en minimaal 3 personen) rond het initiatief van Jan Ellenbroek om de visie uit te dragen dat de mensheid op het punt van grote veranderingsmogelijkheden staat. Wij kiezen ervoor ons door onze emoties te laten inspireren als uitingen van onze essentie. Want emoties en gevoelens zijn de taal daarvan. Wij ontdekken dat emoties gaan over wie wij zelf zijn, en over ons verlangen naar een wereld die beter bij onze essentie past: verbondenheid, liefde, vreugde en dankbaarheid. Het meest werkzaam is, deze houding voor te leven aan onze kinderen, maar ook eenieder kan door deze visie nieuwe mogelijkheden tot helen bereiken.
    2. Ook de bestuursleden, op basis van hun expertise en verscheidenheid aan levenservaring onderkennen deze noodzaak tot paradigmaverschuiving. (Het oude paradigma van materialisme, winstbejag, uitputten van aardse rijkdommen, egoïsme en de oude te technische benadering van ziekten en zaken als criminaliteit maakt de mensheid verre van gelukkig)
    3. Onze vorm van besluitvorming:
     • streven naar consensus,
     • geweldloos communiceren (luisteren, Liefde zijn, de essentie van de ander zoeken),
     • werken als een zelfsturend team = gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor gang van zaken binnen de stichting, geen hiërarchie, maar iedereen is er om te ondersteunen en voorwaarden te scheppen gemeenschappelijke doelen te bereiken.,
    4. Onze functionele op resultaat gerichte vorm van taakverdeling aanpassen binnen de bestuurskaders van een stichting als rechtspersoon. (Officieel hebben we een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden, praktisch gezien hebben we taken verdeeld). Elk bestuurslid maakt nog een profielschets, ook om ons voor te stellen aan de buitenwereld. Dit komt op de website.
    5. Onze gemeenschappelijk gedragen opvattingen en ambities vertalen naar visie, missie en maatschappelijk doel.
    6. Onze interne communicatie organiseren. Onze secretaris maakt notulen van elke tweewekelijkse bestuursvergadering en er wordt een digitaal archief aangelegd.
    7. Het bestuur organiseert zijn vergaderingen als volgt: praktisch organisatorische zaken/besluitvorming en daarnaast proberen we als team het nieuwe paradigma gestalte te geven.
    8. Overwogen wordt, dat Jan Ellenbroek bestuursleden en anderen uit eerdere groepen gaat coachen om zelfstandig nieuwe gespreksgroepen te leiden. Tevens zal het bestuur Jan Ellenbroek ondersteunen bij het organiseren van lezingen over zijn boek “Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk”, waarin de hele materie wordt uitgelegd.
   4.  Extern beleid:

    1. ANBI status aanvragen met benodigde voorwerk op basis van oprichtingsakte en statuten met een toelichting middels het huidige beleidsplan.
    2. Aangeven waarom ANBI voor gulle gevers zo belangrijk is! (donatie fiscaal aftrekbaar/ inkomstenbelasting).
    3. Onze communicatie naar buiten opbouwen met als doel de bekendheid voor de visie en hetwerk van Jan Ellenbroek te vergroten. Om de herkenbaarheid van de stichting te vergroten en de boodschap symbolisch te ondersteunen is gekozen voor een huisstijl met o.a. het logo van een oneindige knoop. Het symbool van de eenheid die alles verbindt. Te ontwikkelen communicatiemiddelen:
    4. Website met blogfunctie, ontworpen met het doel informatief en wervend te zijn en voldoend aan de ANBI richtlijnen. De blogfunctie is eveneens bedoeld interactiviteit te bevorderen. Inzet van social media als Facebook en LinkedIn.
    5. Periodieke nieuwsbrief per mail en website om geïnteresseerden o.a. te informeren over activiteiten agenda.
    6. Lezingen van Jan Ellenbroek over zijn boek “Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk” om het boek en het nieuwe paradigma bekendheid te geven: een krachtige manier om belangstelling te krijgen voor onze boodschap. Een databestand wordt voorbereid.
    7. Beleidsdoelen: Het is nog te veel gevraagd om een SWOT analyse te maken: sterke en zwakke punten van onze organisatie in verhouding tot kansen en bedreigingen uit de buitenwereld.
     • De lezingen van Jan Ellenbroek over “Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk” zullen leiden tot uitbreiding van een netwerk van belangstellenden
     • Aantal gespreksgroepen uitbreiden om het nieuwe paradigma op de diverse terreinen van leven en maatschappij nader te onderzoeken en formuleren, afhankelijk van de capaciteit van onze stichting.
    8. Doelgroepen
     • Erkenning voor de verwarring van (groot)ouders, die zich in deze tijd geconfronteerd voelen met een benadering, met diagnosen en behandelwijzen van hun kinderen door onze maatschappij, die niet meer goed voelt. Samen verkennen of het nieuwe Denken oplossingen dichterbij brengt.
      Kinderen: waar zijn de Dik Troms, Pietje Bells, Plukken van de Petteflat, Pippi Langkousen en Floddertjes gebleven?
     • Dat geldt ook voor een groot deel van de medische, psychologische, juridische en maatschappelijke diagnosegroepen. Invulling in 2015.
   5.  Activiteiten

    1. Het werk van Jan Ellenbroek uitbouwen. De bestaande gespreksgroepen in de sfeer van therapeutische zelfhulpgroepen: deelnemers aanmoedigen hun kwetsbaarheid, leed en pijn, te ervaren als gevoelig mens, te interpreteren en leren vertalen als een uiting van hun emoties op zielsniveau. In de veilige omgeving van de groep door begrip en steun voor elkaar ervaren “ Wie We Werkelijk Zijn”. Samen de nieuwe inzichten en mogelijkheden toepassen (Zie hoofdstuk 2 van “Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk, 2012).
     (Therapeutisch nu in de oorspronkelijke betekenis: Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft.
     (Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New Y. http://www.encyclo.nl/begrip/therapie )
    2. Netwerk van professionele hulpverleners opbouwen, met verwante levensfilosofie (holistisch: verbinding tussen ziel en lichaam), zodat hulpvragers eventueel doorverwezen kunnen worden.
    3. Fondsenwervingsbeleid opzetten met het doel tenminste een financiële bron voor de eerste aanloopkosten te faciliteren. We overwegen intern of via een fondsenwerver hiermee iets te bereiken. Via lezingen en dergelijke zullen de eerste aanloopkosten gedekt moeten worden. We hopen 1000 of 2000 euro in 2014 te innen.
    4. Voor financiële prognose: Zie 7.
   6. Extern beleid ontwikkelen: Activiteitenkalender. Structuur en tijdpad
    1. (va. 2012) formeren en laten uitrijpen van een (kleine) kerngroep, met wekelijkse bijeenkomsten, gerekruteerd uit een selectie van patiënten uit de voormalige huisartsenpraktijk; allen ervaringsdeskundigen, (op dit moment nog overlevend, vaak vol psychologische schade door de impact van de manier waarop de wereld omging met hun hoog gevoelige structuur, die hoort bij een hoge staat van evolutie), deels ook collega’s in de eerste lijn. Zij lijken in principe in staat elkaar te helpen en te bevestigen in deze andere aard, op de manier zoals ideale ouders zouden moeten zijn. De kennis om deze (spiritueel volwassen) ouders te kunnen zijn bestaat nog nauwelijks, en wordt hierbij geformuleerd. De helende werking van dit proces op alle deelnemers moet de waarde van deze kennis bevestigen, en de kracht en de motivatie leveren om de volgende stap te initiëren en inspireren.
    2. (2014) Nu wordt een volgende, veel grotere groep benaderd (“B-groep”) d.m.v. lezingen door Jan Ellenbroek met presentatie van zijn boek. Zij zijn eveneens (grotendeels) bekend als geïnteresseerd in deze materie, vanuit de voormalige huisartsenpraktijk (en studiegroepen).
     Met hun talenten enerzijds, en herkenning van en waardering voor het centrale thema anderzijds, gaan zij deels in collectief overleg, deels in de vorm van werkgroepen studeren op en werken aan een realisatie van de het nieuwe gedachtegoed in de omgevende maatschappij (“centrifugaal”).
     Ook moet gewerkt worden aan een centrum, zowel inhoudelijk als bouwkundig, waar de diverse activiteiten (spirituele kern, werkgroepen *), coördinatie en administratie, en activiteiten uit fase c) gehuisvest kunnen worden.
     Het wordt ook een kennis- en inspiratiecentrum met overdracht aan 1e lijnswerkers (huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, pastores).
     Tevens start z.s.m. het beschikbaar maken van cursussen voor jonge ouders en onderwijskrachten. Belangrijk is hun terugkoppeling op de werkzaamheid van het denken in het nieuwe paradigma.
    3. (2015/16) naast deze centrifugale activiteiten, kunnen ook mensen aankloppen: zorgaanbod.
     Wie kunnen terecht?

     Algemeen:

     • zij die in de officiële zorgkanalen niet vonden wat zij zochten.

     Divers:

     • contactmogelijkheden voor mensen met diverse medische en/of psychologische kwalen
     • cliëntenwerkgroepen, gebaseerd op gelijkvormige problematiek
     • crisisopvang op spirituele basis.

     Dit alles door zo deskundig mogelijke medewerkers, die dus zelf uitgebreid hun evolutieproces doorgemaakt hebben (ervaringsdeskundigheid), met elkaar overleggen, elkaar toetsen, en door dit alles blijven groeien in kennis. E.e.a. gebeurt zoveel mogelijk i.o.m. / met medeweten van de eigen behandelaar(s).
     De kerngroepleden zijn zoveel mogelijk aanwezig en voor advies bereikbaar. Zij bewaken de spirituele basis van het project, consolideren het en bouwen het uit.
     De gehele structuur zal ook een realisatie moeten gaan vormen van wat mensen in diepste wezen zijn: Liefde, verbondenheid, transparantie, zorgzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, geven. Maatschappelijke controle op integriteit, kundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel zou overbodig moeten worden, en een interne vanzelfsprekendheid zijn, zoals de maatschappij van de toekomst zal functioneren.

     *) werkgroepen: er valt te denken aan:
     Oudercursussen, algemeen en bijzondere kinderen
     Onderwijs, met evenveel aandacht voor de ziel als voor het intellect; respect, liefde, geduld
     Economie
     Medische/psychologische beelden begrijpen vanuit de Nieuwe Spiritualiteit
     Werkelijke innovatie in de gezondheidszorg, focus op preventie.

   7. Financiële prognose Stichting L.O.V. 2014/2015

    2014
    Start met negatief saldo door:

    – Kosten notaris i.v.m. oprichting Stichting, 2013 ad € 363,-
    – Openen zakelijke bankrekening
    – Vervaardigen en onderhoud website  (Domeinnaam en hosting: € 113.-)
    – Mailing/post aan doelgroep

    De aanvraag voor de ANBI-status zal, evenals de ontwikkeling van de website en de eerste activiteiten in 2014 plaatsvinden.

    Er wordt een begin gemaakt met fondswerving, PR.

    2015
    Eerst dan is enig inkomen te verwachten: Uit giften, legaten, fondsen, gefaciliteerd door de ANBI-status, en giften bij/na  lezingen.

    Indien enige financiële ruimte, zal huisvesting gezocht moeten worden. Wellicht is door de status van vrijwilligers organisatie en het belangrijke sociale doel mogelijkheid voor gebruik van bestaande leegstand in bedrijfspanden. Enige kosten voor inrichting moeten begroot worden. Daarnaast  GWE, mailing, drukwerk, activiteiten en organiseren ervan.

    Middelen

    Uitgangspunt is de vernieuwing van het draagvlak: respect, liefde, zorg, geven, openheid en transparantie. Het belangeloos geven zal in het begin geheel geschieden door vrijwilligers. Hier moet die kern opgebouwd worden, en een werkzaam model opleveren.

    Zodra iemand van dit instituut gebruik gaat maken, wordt een passende bijdrage aan de Stichting op prijs gesteld. Liefst als bancaire donatie, ieder naar eigen draagkracht.  Maar ook in natura  b.v. d.m.v.  werkzaamheden in het centrum. Dit om geen storende drempel op te werpen.

    In de verwachting dat wat werkt gesteund wordt zal ook financiële ondersteuning ontstaan door verzekeraars , gemeente, legaten, fondsen. Een ANBI status wordt aangevraagd.

    E.e.a. zal nauwkeurig geadministreerd worden en openbaar zijn, via de website

    Doel is voorlopig opbouw en functioneren van de in de b-fasegenoemde structuur. (zie art. 6)

    2016-2021

    Tijdens bijeenkomsten hebben deelnemers een bijdrage geleverd zodat na enige jaren het basis bedrag boven de € 1000 is gegroeid. Met dank aan de individuele bijdragers kunnen we de kosten van de Triodos bank en website betalen.

    Stichting L.O.V.
    Liefde Ontwikkeling en Verbondenheid
    Groningen

    KvK nr.: 58150374
    RSIN 852897662

    www.vlow.nu
    info@vlow.nu

Top