Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Liefde, Ontwikkeling en Verbondenheid

2013

Over dit eerste jaar van de Stichting LOV is nog niet veel te vermelden. Er waren om de twee weken bijeenkomsten van de aspirant-bestuursleden.  Op 14 juni resulteerde dit in de notariële bevestiging van de oprichting en de vaststelling van de statuten.

De oprichters waren dhr. A.J.T. (Jan) Ellenbroek, voorzitter, mevr. G. (Gretha)  Hooisma, secretaris  en dhr. J.A.D. (John) Cahill, penningmeester. Andere bestuursleden zijn mevr. A.J.M. (Aleida) Schreuder, en mevr. A (Anne) Cahill, dhr. J. P.(Jan) de Ruiter.

Het financieel jaarverslag 2013 is als pdf bestand op de website geplaatst. Klik hier voor het jaarverslag 2013.

In juni 2014 zijn de stukken voor de ANBI-status afgerond en geplaatst, en gaat de website online om aan de statutaire verplichtingen te voldoen voor publicatie van dit en volgend jaarverslag. Voor meer informatie over toekomstige activiteiten kunt u terecht op de site.

2014

Financieel jaarverslag

De Stichting heef nog geen inkomsten gehad en nog geen uitgaven te melden.
Wel zijn er een aantal schulden door de oprichting en de eerste voorzieningen.

Voorgeschoten door de voorzitter, A Ellenbroek:

Notaris, oprichting 2013 363,-
Belastingadviseur 2013 50,-
Hosting Website VLOW.nu 2014 113.74
Kosten domeinnaam     St.LOV.nu 2014 24.14
Postzegels voor convocaties (2015) 2014

70,-

Voorgeschoten door J Mennes, penningmeester 2014
Beginsaldo Triodos Bank 100,-

Jaarverslag 2015

2014 heeft in het teken gestaan van het toewerken naar gemeenschappelijk draagvlak binnen de Stichting LOV. De rode draad in het ontstaan van de Stichting zijn de jarenlange ervaringen en de inspiratie die Jan Ellenbroek heeft opgedaan in zijn beroepspraktijk als (homeopathisch) huisarts.

Na zijn pensionering heeft hij zijn ideeën vorm gegeven in het boek Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk. Voor de zomer van 2015 heeft hij op basis van dit boek lezingen gehouden voor belangstellenden uit de voormalige patiënten kring. Het benaderen van deze mensen is mogelijk gemaakt met toestemming van de opvolger van Jan Ellenbroek, Dr. Rozing. Vervolgens zijn deze mensen per brief of mail uitgenodigd om deze lezingen bij te wonen.

De respons op deze bijeenkomsten was dusdanig dat er een behoefte-onderzoek is gestart om lijn te brengen in de gewenste voortgang. Op 28 juni 2015 is de volgende brief uitgegaan naar de deelnemers van de lezingen:

“ Hartelijk dank voor je/jullie komst op een van de drie bijeenkomsten. We hopen dat we iets hebben kunnen overbrengen van de bedoeling: een eerste of hernieuwde kennismaking met de materie die me al vele jaren ter harte gaat: een nieuwe manier van kijken naar de wereld, een bewust worden van onze emoties en de grote rol die ze spelen in ons leven, in de gezondheidszorg, de maatschappij, evt politiek en economie. Wat ik in mijn boek heb getracht samen te vatten, blijkt zich door te ontwikkelen, en het wordt steeds intrigerender en misschien ook belangrijker. Daarom is de Stichting LOV opgericht en daarom treden we naar buiten, om in een niet al te grote groep van mensen die deze materie ter harte gaat, de komende jaren dit te onderzoeken, uit te werken, en op zijn waarde te beoordelen.”

In deze brief is ook een enquête gehouden om de behoeften aan verdieping van de genoemde thema’s te inventariseren in de vorm van bezinningsgroepen.

De thematiek is als volgt ingedeeld:

  • Een nieuw paradigma
  • De 2 identiteiten
  • Evolutie
  • Deelthema’s aankaarten: Zorg en Medisch, Opvoeding en Onderwijs, Walsch

Als onderdeel van het naar buiten treden van de Stichting is in 2015 ook de website www.vlow.nu de lucht in gegaan. Daarnaast heeft het bestuur zich voorgesteld aan de belangstellenden in de directe kring en het doel van de Stichting uitgelegd/centraal gesteld. Jonnie Mennes heeft de presentatie hiervan uitgewerkt.

Na de zomer van 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De rest van het jaar is besteed aan het voorbereiden van de verdiepingsbijeenkomsten. En om als bestuur in de juiste VLOW te komen!

(Financieel) jaarverslag 2016 Stichting LOV

Bijeenkomsten 2016

Met de groepen zijn 21 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties, waarbij iedere groep 8 opeenvolgende sessies heeft bijgewoond.

Het bestuur heeft 9 vergaderingen gehad, waarvan één groepsopstelling, samen met Lucas Poppinga en Anna Marie Buwalda.

Inkomsten

Iedere deelnemer draagt een kleine bijdrage bij voor de voortgang van de stichting. Meestal wordt € 5 in de VLOW pot gedoneerd.

In 2016 zijn geen grote donaties gedaan in het kader van ANBI.

Uitgaven

VLOW heeft lage kosten per bijeenkomst. Veel sessies worden thuis gehouden waarbij het ontvangend bestuurslid € 10 krijgt voor kosten van koffie, thee enz.

Als de groep groter is wordt een zaal afgehuurd. Dat heeft in 2016 drie keer plaatsgevonden.

Resultaat 2016

Er is een positief saldo van de bijeenkomsten:  € 733,50.

Resultaat 2017

Er is een positief saldo van de bijeenkomsten:  € 793,80.

Jaarverslag 2018

Dit jaar zijn we doorgegaan met het in enkele groepen nadenken  over een 5 tal onderwerpen.

Deze kwamen 1 x per maand bijeen, over de maand verdeeld.

2 groepen P(ersoonlijke vorming), 1 op maandag (bij Jonnie, 10 x) en 1 op donderdag bij wisselende deelnemers, 10 x. diverse onderwerpen, vraagstukken, terreinen kwamen aan de orde, alle gezien vanuit de spirituele visie.

De K(ind)groep, ook 10 x kwam merendeels bij Jan bijeen, en onderzocht hoe, praktisch, de spirituele visie in de opvoeding van vooral de kleinste kinderen geïntegreerd kan worden. Het lijkt, vanuit deze visie, veel meer begrijpelijk, dat kleine kinderen groot groeien zonder een goed zelfbeeld, als deze visie, die liefde centraal stelt, niet van meet af aan bewust en bedoeld wordt aangereikt. Het betekent op de eerste plaats ook dat ouderschap in een geheel nieuwe vorm verkend moet worden. Ieder mens is anders, maar niet beter, hoger, lager, (on)belangrijker, dat is een onbewust overgeleverde overtuiging. Het doet geen recht aan wie we werkelijk zijn: Liefdewezens.

De H(elen) (10 x,) kwam meestal bijeen bij Annet-Esther. In deze groep werd gezondheid en ziekte bestudeerd vanuit de spirituele visie. Stress is de belangrijkste bron van ziekten, die rechtstreeks te maken heeft met emoties/gevoelens, met overlevingsreacties daarop (freese, flight en fight). We weten blijkbaar niet dat emoties vooral uitdrukking zijn van onze (liefdevolle) essentie, de ziel, en dat je daar ook op een nieuwe manier mee kunt omgaan: jezelf, en de ander, leren kennen in die essentie. De groei naar onszelf brengt ons uiteindelijk rust en zekerheid, verbondenheid met en steun van Universeel Bewustzijn: gezondheid.

De Evo(lutie) groep startte in februari, kwam 9 x bijeen bij Jan. Het was zijn initiatief om met anderen “de diepte in te gaan”, om niet alleen kennis te vergaren over al deze processen, maar ook gevoelsmatig, en met (t.z.t. individuele) meditatie ons eigen leven te bestuderen om de kracht van de visie en haar mogelijkheden te ervaren.

In  september startte ook de groep G(eweldloze) C(ommunicatie), olv. Karin, bij Jonnie. Er is een nauwe verbinding tussen spiritualiteit en GC. Respect voor elkaar en voor elkaars emoties maakt communicatie (= eenzijn) tot een echte verbinder. In de evolutie is communicatie essentieel: onze groei heeft meer nodig dan wat in ons DNA is opgeslagen.

In mei is ons geliefde en zeer gewaardeerde bestuurslid Annemiek Geelen overleden. Velen van ons zijn naar haar laatste (natuur)rustplaats mee gegaan voor afscheid.

Karin heeft haar taak als bestuurslid overgenomen.

In november bezochten we met enkele mensen de opstartende alternatieve kinderschool “de Verwondering in Alteveer”. Ook om te verkennen of de spirituele visie vanuit de Kindgroep een praktische bijdrage kan leveren.

We hebben in juli een terugkomdag georganiseerd bij Jonnie thuis, ook voor geïnteresseerden, om te evalueren en te verkennen hoe we het beste kunnen verder gaan. Er was veel belangstelling met nieuwe gezichten.

Tenslotte, het bestuur is 21 x bijeen geweest in 2018, bij Jan. Altijd met behoefte om naast de bestuursaangelegenheden, ook elkaar in onze processen van spiritualiteit te ontmoeten.

Het aantal leden van VLOW is nog slechts rond 14 personen, die echter wisselend in meerdere groepen meedoen.

2019 in kort bestek

De opzet en inhoud van de groepen was conform 2018.

De P-ma en P-do groepen zijn 10 x bijeen geweest, resp. bij Jonnie  en Jan en Thijs, de Helen groep ook 10 x, bij Annet-Esther, de Kind-groep 8 x, bij Jan, evt Stieneke, de Evo-groep  9 x bij Jan.  de Groep GC 17 x, bij Jonnie. Voor uitleg zie 2018.

Het bestuur kwam  20 x bijeen.

Bestuurslid Henk Wolters heeft zich teruggetrokken uit bestuur en de Stichting.

In juni is door bestuur een contact gelegd met mensen van de Living Values, die ook zich inspannen voor het aanreiken van waarden op lager onderwijs.

Zij hebben ook onze terugkomdag op 17 juli bezocht, bij Jonnie. Deze stond weer in het teken van evaluatie en verkenning van een verdiepende vorm van bijeenkomsten. Deze is in 2020 gestart.

Op 23 nov. heeft Jan een lezing gegeven met en voor een bijeenkomst van Living Values.

2020, kort overzicht

Dit  jaar zou algemeen, maar ook per groep meer de verdieping per onderwerp gestart worden, om niet te lang theoretisch maar ook vanuit gevoel de kern van de spiritualiteit te naderen.

In januari is Thijs Terwey overleden, bij wie ook bijeenkomsten waren, de groep te klein werd, en een 2e evo-groep werd gepland. Thijs zullen we missen, hij was een deel van ons.

Maar covid 19 heeft roet in het eten gegooid, waardoor in april er een onderbreking kwam van de bijeenkomsten en vanaf september er slechts incidenteel of in mini groepjes bijeenkomsten waren.

Er waren voor de P-ma , P-do, Helen en Kind en Evo groepen 3 bijeenkomsten, in aug-sept nog enkele Evo-1 en Evo-2 en Helen groepjes. Ook de CG groep werd gecontinueerd. Het bestuur kwam 7 x bijeen.

Op 7 maart bezochten de leden van de Kindgroep  de open dag op de School :”de Verwondering” in Alteveer.

Op 17 augustus ging de terugkomdag bij Jonnie voornamelijk over het Coronagebeuren, de spirituele kant ervan. En over een start van de Evo-2 groep

Financieel overzicht 2018 – 2020
Beginsaldo Inkomsten Kosten Resultaat Eindsaldo
2018 714,75 773,05 378,48 394,57 1109,32
2019 1083,22 686,58 257,79 428,79 1512,01
2020 1512,01 39,65 259,69 -220,04 1291,97
Top