Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Liefde, Ontwikkeling en Verbondenheid

2013

Over dit eerste jaar van de Stichting LOV is nog niet veel te vermelden. Er waren om de twee weken bijeenkomsten van de aspirant-bestuursleden.  Op 14 juni resulteerde dit in de notariële bevestiging van de oprichting en de vaststelling van de statuten.

De oprichters waren dhr. A.J.T. (Jan) Ellenbroek, voorzitter, mevr. G. (Gretha)  Hooisma, secretaris  en dhr. J.A.D. (John) Cahill, penningmeester. Andere bestuursleden zijn mevr. A.J.M. (Aleida) Schreuder, en mevr. A (Anne) Cahill, dhr. J. P.(Jan) de Ruiter.

Het financieel jaarverslag 2013 is als pdf bestand op de website geplaatst. Klik hier voor het jaarverslag 2013.

In juni 2014 zijn de stukken voor de ANBI-status afgerond en geplaatst, en gaat de website online om aan de statutaire verplichtingen te voldoen voor publicatie van dit en volgend jaarverslag. Voor meer informatie over toekomstige activiteiten kunt u terecht op de site.

2014

Financieel jaarverslag

De Stichting heef nog geen inkomsten gehad en nog geen uitgaven te melden.
Wel zijn er een aantal schulden door de oprichting en de eerste voorzieningen.

Voorgeschoten door de voorzitter, A Ellenbroek:           

Notaris, oprichting   2013 363,-
Belastingadviseur  2013 50,-
Hosting Website VLOW.nu   2014 113.74
Kosten domeinnaam     St.LOV.nu 2014 24.14
Postzegels voor convocaties (2015) 2014

70,-

Voorgeschoten door J Mennes, penningmeester 2014  
Beginsaldo Triodos Bank   100,-

 

Jaarverslag 2015

2014 heeft in het teken gestaan van het toewerken naar gemeenschappelijk draagvlak binnen de Stichting LOV. De rode draad in het ontstaan van de Stichting zijn de jarenlange ervaringen en de inspiratie die Jan Ellenbroek heeft opgedaan in zijn beroepspraktijk als (homeopathisch) huisarts.

Na zijn pensionering heeft hij zijn ideeën vorm gegeven in het boek Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk. Voor de zomer van 2015 heeft hij op basis van dit boek lezingen gehouden voor belangstellenden uit de voormalige patiënten kring. Het benaderen van deze mensen is mogelijk gemaakt met toestemming van de opvolger van Jan Ellenbroek, Dr. Rozing. Vervolgens zijn deze mensen per brief of mail uitgenodigd om deze lezingen bij te wonen.

De respons op deze bijeenkomsten was dusdanig dat er een behoefte-onderzoek is gestart om lijn te brengen in de gewenste voortgang. Op 28 juni 2015 is de volgende brief uitgegaan naar de deelnemers van de lezingen:

“ Hartelijk dank voor je/jullie komst op een van de drie bijeenkomsten. We hopen dat we iets hebben kunnen overbrengen van de bedoeling: een eerste of hernieuwde kennismaking met de materie die me al vele jaren ter harte gaat: een nieuwe manier van kijken naar de wereld, een bewust worden van onze emoties en de grote rol die ze spelen in ons leven, in de gezondheidszorg, de maatschappij, evt politiek en economie. Wat ik in mijn boek heb getracht samen te vatten, blijkt zich door te ontwikkelen, en het wordt steeds intrigerender en misschien ook belangrijker. Daarom is de Stichting LOV opgericht en daarom treden we naar buiten, om in een niet al te grote groep van mensen die deze materie ter harte gaat, de komende jaren dit te onderzoeken, uit te werken, en op zijn waarde te beoordelen.”

In deze brief is ook een enquête gehouden om de behoeften aan verdieping van de genoemde thema’s te inventariseren in de vorm van bezinningsgroepen.

De thematiek is als volgt ingedeeld:

  • Een nieuw paradigma
  • De 2 identiteiten
  • Evolutie
  • Deelthema’s aankaarten: Zorg en Medisch, Opvoeding en Onderwijs, Walsch

Als onderdeel van het naar buiten treden van de Stichting is in 2015 ook de website www.vlow.nu de lucht in gegaan. Daarnaast heeft het bestuur zich voorgesteld aan de belangstellenden in de directe kring en het doel van de Stichting uitgelegd/centraal gesteld. Jonnie Mennes heeft de presentatie hiervan uitgewerkt.

Na de zomer van 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De rest van het jaar is besteed aan het voorbereiden van de verdiepingsbijeenkomsten. En om als bestuur in de juiste VLOW te komen!

 

 

(Financieel) jaarverslag 2016 Stichting LOV

Bijeenkomsten 2016

Met de groepen zijn 21 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties, waarbij iedere groep 8 opeenvolgende sessies heeft bijgewoond.

Het bestuur heeft 9 vergaderingen gehad, waarvan één groepsopstelling, samen met Lucas Poppinga en Anna Marie Buwalda.

Inkomsten

Iedere deelnemer draagt een kleine bijdrage bij voor de voortgang van de stichting. Meestal wordt € 5 in de VLOW pot gedoneerd.

In 2016 zijn geen grote donaties gedaan in het kader van ANBI.

 

Uitgaven

VLOW heeft lage kosten per bijeenkomst. Veel sessies worden thuis gehouden waarbij het ontvangend bestuurslid € 10 krijgt voor kosten van koffie, thee enz.

Als de groep groter is wordt een zaal afgehuurd. Dat heeft in 2016 drie keer plaatsgevonden.

 

Resultaat 2016

In het financieel overzicht 2016 staat een positief saldo van de bijeenkomsten:  € 733,50.

 

Resultaat 2017

In het financieel overzicht 2017 staat een positief saldo van de bijeenkomsten:  € 793,80.

Top